Pintaa syvemmältä: Musiikkiterapiaa yksilöterapiana ja ryhmäterapiana

Tarjoamme musiikkiterapiaa yksilöterapiana ja ryhmäterapiana. Teemme musiikkiterapia-arviointeja, jolloin asiakas voi kokeilla musiikkiterapiaa ja tutkia, soveltuuko musiikkiterapia hänelle kuntoutusmuodoksi.

Musiikkiterapiassa hyödynnämme musiikin tarjoamia mahdollisuuksia kuntoutuksessa. Voimme työskennellä hyvin monipuolisesti ja vaihtelevin menetelmin asiakkaan tarpeiden mukaan. Musiikkiterapia on aina tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, ja menetelmien valinta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen. Musiikkiterapia on luova, terapeuttinen prosessi, jonka toteutumista ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Musiikkiterapiasta voi olla hyötyä kuntoutusmuotona osana psykiatrista hoitoa, tunne-elämän vaikeuksista kärsivien ja sosioemotionaalisesti haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten kuntoutuksessa, kehitysvammaisten hoitomuotona, erityisopetuksen tukena, päihdeongelmaisten kuntoutuksessa sekä tukemaan neurologista kuntoutusta.

Musiikkiterapia antaa mahdollisuuden työskennellä symbolisen etäisyyden kautta ja ruokkiiluovuutta. Musiikin avulla on mahdollista mennä sanoja syvemmälle, ja tutkia tunteita ja olotiloja, joille ei vielä löydy käsitteitä. Musiikkiterapian avulla voidaan purkaa tunnekuormaa ja työskennellä musiikin tarjoaman etäisyyden ja terapeuttisen ympäristön ja vuorovaikutussuhteen luoman turvan avulla. Musiikkiterapiassa voidaan avata solmuja ja vapauttaa psyykkistä energiaa.

Musiikkiterapiassa tarjoutuu mahdollisuus työskennellä samanaikaisesti eri tasoilla: fyysisesti, psyykkisesti, toiminnallisesti ja esteettisesti. Musiikki innostaa, motivoi, liikuttaa ja koskettaa tunteita. Musiikkiterapian avulla voidaan myös harjoitella itsesäätelytaitoja ja oppia rentoutumaan.

Menetelmät

Laaja-alaisessa musiikkiterapiassa pyrimme etsimään tarkoituksenmukaiset ja asiakkaan tavoitteisiin sopivat menetelmät. Käytetyt menetelmät voivat vaihdella terapiaprosessin aikana ja eri kohdissa. Yleisimpiä musiikkiterapian menetelmiä ovat soittaminen, musiikin kuuntelu ja siihen liittyvä
mielikuvatyöskentely, omien laulujen tekeminen, musiikkimaalaus, terapeuttinen laulaminen, musiikkiterapeuttinen liiketyöskentely, keskustelu ja Vibro/fysioakustinen menetelmä sekä kliininen improvisaatio.


Lisätietoa musiikkiterapiasta löydät Suomen Musiikkiterapiayhdistyksen
sivuilta: https://www.musiikkiterapia.net/index.php/mita-musiikkiterapia

Musiikkiterapia kuntoutuspsykoterapiana, nuoret 16-25-vuotiaat:
https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
https://www.musiikkiterapia.net/index.php/38-musiikkiterapia-eri-asiakasryhmille/85-
nuorisopsykiatria

Musiikkiterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena:
https://www.kela.fi/terapiat
https://www.kela.fi/-/musiikkiterapia-tukee-kehitysvammaisen-kuntoutujan-toimintakykya-ja-osallistumista

Takaisin Hyvinvointia Aalloista -sivustolle:
Musiikkiterapia